-->

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


  • ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق (13031465000)
  • ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق (۱۳۰۳۱۴۶۶۰۰۰)
  • رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق (۱۳۰۳۱۴۶۷۰۰۰)
  • ارائه خدمات رفع خسارت و حریم شبکه برق (۱۳۰۳۱۹۷۷۰۰۰)
  • ارائه خدمات مولدهای خورشیدی (۱۳۰۳۱۹۷۹۰۰۰)
  • ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق (۱۳۰۳۱۹۸۰۰۰۰)
  • رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مراجعین حوزه توزیع نیروی برق (۱۳۰۳۱۹۸۶۰۰۰)
  • ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق (۱۳۰۳۱۹۸۷۰۰۰)
  • بهینه سازی مصرف برق (۱۳۰۳۲۸۸۲۰۰۰)

  6.0.5.0
  گروه دورانV6.0.5.0