-->

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


    دومین برنامه راهبردی شرکت توزیع برق استان اصفهان

    با هدف دستیابی به رضایتمندی و بهره روی و در افق پنج ساله، چشم انداز تعیین شده برای سال 1405 شرکت توزیع برق استان اصفهان عبارتند از:

    تصویر برنامه راهبردی شرکت توزیع برق استان اصفهان- چشم انداز 1405


    6.0.5.0
    گروه دورانV6.0.5.0