-->

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


  چشم انداز سال 1398 شرکت توزیع برق استان اصفهان با هدف دستیابی به رضایتمندی و بهره وری، شامل موضوعات و اقدامات استراتژیک زیر است:

  1. افزایش قابلیت اطمینان شبکه
  2. خدمات غیرحضوری
  3. کاهش تلفات
  4. کاهش پیک بار
  5. منابع انسانی

   


  6.0.5.0
  گروه دورانV6.0.5.0